Listové hnojivá

Polyfosfáty – nové možnosti vo výžive rastlín

Fosfor je v bunkách rastlín obsiahnutý najmä v bunenčnom jadre a vo vakuole, ako zásobná látka vo forme organického polyfosfátu fytinu (insolhexafosfát). V pôde v oblasti koreňov je takmer vždy nedostatok prijateľného fosforu. Hnojivami dodávaný fosfor sa najmä v karbonátových pôdach rýchlo mení na hydroxyfosforečnan vápenátý (CaPO3).OH, hydroxyapatit, ktorý je v slabých kyselinách nerozpustný. Iba v prítomnosti iontov horčíka vzniká komplexný apatit rozpustný v slabých kyselinách.

V rastlinách je fosfor veľmi pohyblivý. Už po vstupe do rastliny je v priebehu 3 sekúnd menený na oragnický polyfosfát fytin, ktorý slúži vo vakuolách ako zásobná látka. Pre výživu rastlín je najkritickejšie obdobie 40 dní po vzídení, kedy sa vytvára základná zásoba fosforu. Počas vegetácie polyfosfáty fungujú ako polymeračné činidlá aminokyselín a peptidov a nosiče energie.

Čo sú polyfosfáty *
* synonymá: pyrofosfáty, metafosfáty, polyfosforečnany, cyklofosfáty, katenafosfáty

Polyfosfáty sa dajú charakterizovať, ako tepelne spracované fosfáty. Delíme ich na :

Anorganické – obecný vzorec

Anorganické polyfosfáty

Organické – obecný vzorec

Organické polyfosfáty

 

I keď si to neuvedomujeme stretávame sa s nimi veľmi často. V mäsových výrobkoch sa bežne používa 1 – 10 g / 100 kg polyfosfátu známeho ako Grahamova soľ za účelom zadržiavania vody. Používajú sa aj na inhibíciu oxydácie kovov, ako tenzidy a odpudzovače nečistôt.

Vo výžive rastlín sa ukázali zaujímavými polyfosfáty draselné, známe aho Kurolova soľ – hexametafosforečnan draselný

hexametafosforečnan draselný

Tento je však vo vode nerozpustný a preto sme ho previedli do organickej väzby. Táto zložitá zlúčenina už pri laboratórnych pokusoch prejavila zaujímavé vlastnosti. Pri teste prieniku do epidermis cibule (Alium cepa), kde sa na stanovenie fosforu používa zrážanie a farbenie vzorku molybdenanom amonným, na rozdiel od ostatných zlúčenín fosforu sa nedala stanoviť, t.j. nezrážala sa. Pri testoch na paradajkách aplikovaná postrekom počas predpestovania sadby sa prejavila po vysadení vo vzraste rastlín v poľnom prostredí (3-4 m). V laboratórnych testoch výrazne zlepšila rozloženie koloidných častíc na cieľovej ploche rastliny zasiahnutej postrekom.

Pre účely praxe sme túto zlúčeninu využili pri tvorbe nového roztoku pre listovú výživu – PP roztok v zložení : N 2%, Mg 1,6%, P 0,4%, K 1,7%. Roztok obsahuje K a P vo forme organicky viazaného polyfosfátu. Mikroprvky Fe++, Zn++, Cu++, B, Mo, Ti sú vo forme chelátov. Účinky tohto roztoku vo všetkých prípadoch boli najvýraznejšie pri použití do 40 dní po vyklíčení rastlín. Skladovateľnosť roztoku je do jedného roka, potom sa efekt polyfosfátov stráca a funguje ako klasické hnojivo.

Výsledky poľných pokusov:

Výsledok pokusu

Obr. č.1: Porovnanie rozdielu medzi kontrolným roztokom a roztokom s polyfosfátmi. Na snímke je zreteľný rozdiel vo veľkosti a rozpíjavosti kvapôčiek. Pokrytie povrchu rastlín PP roztokom zabezpečí rýchlejšie prenikanie látky do raslinných pletív.

Porast repky

Obr. č.2

Porast repky

Obr.č.3

Porast repky

Obr.č.4

Porast repky

Obr.č.5

Na obrázkoch 2 – 5 je zdokumentované použitie PP roztoku na poraste repky. U tohto porastu, ktorý veľmi zle prezimoval majiteľ uvažoval o vyoraní. Po trojnásobnom aplikovaní PP roztoku spolu s pesticídmi bola nakoniec dosiahnutá úroda 1,7 tony / ha.

V poloprevádzkovom pokuse v lokalite Viničné ( 22 ha) bol PP roztok aplikovaný tri krát na plodine kukurica na zrno. Pokus bol vyhodnotený pri zbere kombajnom prostredníctvom palubného počítača nasledovne: dosiahnutý výnos kukurice v hrubom pri vlhkosti 20% bol 12,9 tony / ha.

Obr.č.6

Kryštalizácia

Kryštalizácia produktu polymerizácie Kurrolovej soli poukazuje na prítomnosť dlhých reťazcov  produktu.

Obr.č.7

Vplyv hnojiva

Praktický vplyv hnojiva JK -plus na vývin koreňovej sústavy (v pravo neošetrená kontrola; vľavo ošetrený porast).  

 

Kvalitatívne parametre hnojiva

Niektoré kvalitatívne parametre úrody pšenice po ošetrení porastu roztokom JKplus.

 

<< návrat

O nás | Princíp pôsobenia | Produkty | Referencie | Kontakt

Copyright © 2012-2016 JK listové hnojivá | Webdesign: JP Design