Listové hnojivá

Správa o výsledkoch laboratórnych testov o účinnosti listového hnojiva


Laboratórne testy prebiehali od 1.12.2007 do 11.2. 2OO8. Cieľom týchto testov bolo overenie účinkov hnojiva na rastliny s vylúčením ostatných vplyvov. Vychádzali sme z predpokladu, že kvalita a výška úrody je určená mnohými faktormi, teda záležitosťou multifaktoriálnou. Výsledky poľných pokusov sú preto vždy spochybniteľné. Ako metódu pokusov sme zvolili priame vizuálne pozorovanie. Farbiace metódy boli použité tak , aby boli ľahko opakovateľné. Takto sme zistili nasledujúce poznatky.

1. Test prieniku do rastlinných buniek.

Listové hnojivo reaguje s ferokyanidom draselným K4 [Fe (CN6 )].H2O v 4% roztoku za tvorby červeného farbiva a to i v pletivách a bunkách. Takto sa dá pod mikroskopom ľahko rozpoznať obsah hnojiva. Pokus bol vykonaný na cibuliach - Cibuľa kuchynská Alyum cepa ( epidermis). Bolo zistené, že po aplikácii hnojiva v doporučenej koncetrácii 0,5 % dochádza po 5 minútach k prieniku do 35% buniek a po 1 hod expozície v tomto roztoku je 95% buniek zafarbených, teda nasýtených hnojivom. Zafarbujuje sa blana bunečná, vakuoly a organely. Jadrá buniek sú intenzívne červeno zafarbené. Obdobné výsledky boli získané z rezov zimných očiek viniča Vitis vinifera a broskyne Prunus persica, rezov listom jačmeňa Hordeum vulgare a fazule Phaseolus vulgare.

2. Test stálosti v používanom roztoku.

V odmernom valci sme koncetrát hnojiva nariedili na doporučenú koncentráciu vodovodnou vodou s tvrdosťou >25°d, teda s obsahom 500 mg CaCO3. Ani po 24 hodinách nedošlo k tvorbe zrazeniny . To sa nedá povedať o väčšine porovnávaných listových hnojív.

3. Test atraktivity pre rastliny.

Do valca naplneného filtračným papierom sme ku stene valca vložili pásik mikrocelulózy nasýtený koncentrovaným hnojivom . V pravidelných odstupoch 3 cm sme do hĺbky 3 cm umiestnili semená fazule. Po dvadsiatich dňoch sme zistili výrazný chemotropizmus rastu koreňov, t.j. väčšina koreňov smerovala v smere hnojiva.

4. Test rozloženia jednotlivých živín v rastline.

Zistili sme, že 4% roztok AgNO3 dáva so zlúčeninami Ca výrazné čierne zafarbenie. Ako materiál pokusu sme použili plody jablone, na ktoré bolo počas vegetácie osem krát aplikované JK hnojivo. Porovnávali sme ich s plodmi bez aplikácie s výraznými prejavmi čiernej škvrnitosti z nedostatku Ca.. Na srdcové rezy jablkom sa štetcom aplikoval 4% roztok AgNO3 , po 5minútach sa rez opláchol destilovanou vodou a zreagovaný AgNO3 sme detekovali roztokom bežnej vývojky. Jablká po aplikácii hnojiva boli v celom reze , t.j. aj v okolí jadrinca rovnomerne čierno zafarbené, kontrolné plody vykazovali nevyfarbené plochy. Táto metóda je preto v praxi vhodná na rýchle a lacné predpovedanie skladovateľnosti jabĺk. S pomocou mikroskopu a farbiacich metód sme vyskúšali stanovenie Mg, Cu, Ca, Mn, Fe.

5. Test odolnosti rastlín proti stresu.

Použili sme niekoľko spôsobov ako kvantifikovať odolnosť rastlín proti stresu pomocou záťažových testov.

Nadmerná hĺbka výsevu. Do sklenenej nádoby naplnenej ornicou sme k stene nasiali osivo vypestované s použitím nášho hnojiva a ako kontrolu osivo bežné. Prvé osivo vchádzalo i z hĺbky 8 cm. Kontrolné osivo vzchádzalo z hĺbky maximálne 4 cm.

Nedostatok živín v substráte. Vzorky osiva jačmeňa boli umiestnené na filtračný papier ovlhčený destilovanou vodou. Oproti kontrole vzchádzalo osivo z ošetreného porastu o 3 dni skôr. V ďalších dňoch bol výrazný rozdiel v energii klíčenia a rastu .

Test odolnosti proti mrazu. Napučané očká viniča vo fáze včielky sme nechali nasiaknuť listovým hnojivom hnojivom v doporučenej koncentrácii. Spolu s kontrolou – očká vypučané vo vodovodnej vode - sme vzorky vystavili na 3 hodiny teplote -2oC. Kontrolné očká boli spálené mrazom na 100%. Z výhonkov ošetrených listovým hnojivom bolo spálených 4% očiek.


Záver

Z predbežných výsledkov laboratórnych testov je možné usudzovať, že hnojivo ľahko preniká do rastlinných pletív, kde zabezpečuje optimálne rozloženie živín, najmä v plodoch a meristémových (rastových) pletivách. Tým aj podporuje rezistenciu rastlín proti stresu. Pre širokú prax je možné toto hnojivo doporučiť najmä pri výrobe osiva. V oblasti vinohradníctva je zaujímavá aplikácia vo fáze včielky. Kde spolu s koloidnou sírou (Kumulus) zvyšuje odolnosť proti jarným mrazom a zároveň podporuje ochranu proti múčnatke. V ovocinárstve napomáha proti čiernej škvrnitosti jabĺk a proti praskaniu čerešní.

<< návrat

O nás | Princíp pôsobenia | Produkty | Referencie | Kontakt

Copyright © 2012 - 2016 JK listové hnojivá | Webdesign: JP Design